wellnesslive

Všeobecné podmínky

 1. Předmětem pronájmu je chata/ chalupa / dále jen objekt /, která bude užívána pro ubytování hostů za účelem jejich rekreace.
 2. Pronajímatel / dále jen majitel / garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu a služby, které jsou deklarovány v bodě č. 8
 3. Objednavatelem / dále jen klient / rekreačního pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu / viz níže /.
 4. Smluvní vztah vzniká na základě složené platby popřípadě předáním klíčů od objektu. Zaplacením určitého obnosu peněz dle pokynů pronajímatele objektu klient strvzuje znalost s těmito podmínkami.
 5. Objekt je určen pro ubytování dle instrukcí pronajímatele. Počet lůžek je stanoven jako maximální počet ubytovaných osob včetně dětí. Dítě do 3 let je zdarma.
 6. U pobytů je nástup do objektu stanoven od 15 hodin do 17 hodin, ukončení pobytu je v 10 hodin v den odjezdu.
 7. Při nástupu předá majitel klientovi rekreační objekt, dle inventáře / v jedné kopii ponechán přímo v objektu / předá zařízení objeku. Po kontrole předá majitel klientovi klíče od objektu. Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře.
 8. Cena:
  Cenu nájmu za pobyt dle ceníku si majitel stanovuje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. 

Ceník

Ceny objektů jsou dle ceníku, aktuálních akcích nebo dle individuální domluvy s pronajímatelem.

Způsob platby: platbu na pobyt zaplatí klient nejpozději do 3  pracovních dnů od doručení objednávky, nebo dle instrukcí pronajímatele.

Stornovací podmínky

Zrušení pobytu ze strany klienta / musí být provedeno písemnou formou na email rezervace@wellnesslive.cz.

Storno poplatek:
61 a více dnů před nástupem 0,- Kč. Klient má možnost dle domluvy s pronajímatelem si zvolit náhradní termín, peníze nevracíme.
61 – 31 dnů před nástupem 50 % z celkové ceny pobytu.
30 a méně dnů před nástupem 100 % z celkové ceny pobytu. Pokud se stornovaný pobyt prodá, má klient nárok na náhradní termín dle domluvy s pronajímatelem bez storno podmínek.
Při přerušení pobytu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací!

Při zrušení pobytu ze strany majitele porucha objektu, vážná závada atd. /, bude klientovi vrácená celá částka platby.

Při zrušení pobytu z vyšší moci u pobytů kratších 9 dnů bude možnost vybrat náhradní termín.

Povinnosti klienta

 • řídit se Smluvními podmínkami majitele
 • obeznámit se s obsluhou objektu což potvrzuje převzetím objektu.
 • vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení
 • dodržovat zásady bezpečnosti / nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd. /
 • klient plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním, včetně všech účastníků pobytu
 • zjistí-li klient v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, neprodleně to oznámí pronajímateli.
 • vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční k
 • klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilů apod. po celou dobu trvání pobytu.
 • majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta
 • klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu !
 • po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě!, odpad třídit do předem určených a označených nádob / plast, sklo, ostatní /
 • uvnitř celého objektu je přísně zakázáno kouření !!!!!!
 • při odchodu z objektu nebo za deště, větru či sněžení je klient povinen zavřít okna!!!!!!
 • nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady !!

pokud nájemce opustí dobrovolně objekt nemá nárok na vrácení zbylé částky peněz.

Povinnosti majitele

 • umožnit klientovi využití celého objektu / viz inventář / po sjednanou dobu pobytu. Majitel je povinen obeznámit klienta s obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.
 • předat klientovi při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie
 • klientovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko
 • poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
 • řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu
 • být po dobu ubytování klientů v objektu dostupný na mob. nebo zvolit svého zástupce

Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu. Pobyt jakýchkoliv zvířat není povolen jen při domluvě předem a to vždy za poplatek. Stanování a kempování je na pozemku zakázáno.

Vážený kliente, jsme velmi rádi, že jste si pro Váš odpočinek vybrali právě naši chalupu. Doufáme, že budete s úrovní poskytovaných služeb spokojeni a budete se k nám rádi vracet. Děkujeme.

WELLNESS JH s.r.o.
Chlum u Třeboně 482
Chlum u Třeboně 37804

IČ: 06348980

Rezervace, fakturace, informace

+420 735 125 205

Check-In, Check-Out (ubytování)

+420 725 851 468

WELLNESS JH s.r.o.
Chlum u Třeboně 482
Chlum u Třeboně 37804

IČ: 06348980

Rezervace, fakturace, informace

+420 735 125 205

Check-In, Check-Out (ubytování)

+420 725 851 468